SOL SUPPORT

Wij ondersteunen organisaties in hun ambitie om een (meer) lerende cultuur te ontwikkelen. Bij SOL Support leveren we maatwerk. Samen met de opdrachtgever kijken we wat er nodig is. We maken gebruik van leer- en ontwikkelprogramma's, of we ontwerpen samen een nieuw programma, waarin we leren door te doen. 

Wat bieden wij:

Duurzame ontwikkeling van een lerende cultuur

Wij gaan niet voor een quick fix. Het creëren van een lerende cultuur is een reis van ontwikkeling in de hele organisatie, dus ja, ook in de directiekamer. Wij werken vanuit het model van het lerend systeem dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Peter Senge. Elk van de onderdelen van dit model doet ertoe en voor elk van de onderdelen hebben wij praktische werkvormen, programma's en trainingen ontwikkeld.


Samen met jou, onze opdrachtgever, kijken we waar de grootste behoefte ligt en waar de meeste impact te behalen is. We werken daar waar de energie al is. Of juist waar alle energie is weggelekt. Je laat ons niet schrikken met verwaarloosde teams, gedoe of spanning. Voor ons is dat juist informatie waar we mee kunnen werken. Negatieve emoties tonen grote betrokkenheid, dus daar werken we graag mee. 

Formeel én informeel leren

Veel organisaties richten zich op het formele leren, zoals trainingen en workshops en hier gaat veel leerbudget naartoe. Ook wij hebben hier als SOL een aanbod voor, maar het is niet waar ons hart van gaat stromen. 


De grootste winst is namelijk te behalen in het 'formaliseren van het informele leren'. Elke individuele medewerker wordt bewust bekwaam in het herkennen en erkennen van leersituaties in de dagelijkse praktijk. Dit vraagt om een lerende cultuur in alle lagen van de organisatie.


Het vraagt om kaders, methoden, instrumenten en middelen om op een lerende manier met je werk om te gaan. Het vraagt reflectiemomenten, een duidelijke visie, en het benoemen van concrete resultaten. Elke organisatie kan dit leren, en wij helpen je hiermee.  

Het "Lerende Cultuur" Canvas*

In een Lerende Cultuur is werken en leren één. Het leren vormt een integraal onderdeel van het werk en dit leidt tot veel voordelen (zie Lerende Cultuur). De grote uitdaging zit in het opstarten van het proces richting lerende cultuur. Dit kan op diverse manieren. Wij hebben bij SOL hiervoor een hulpmiddel, ontwikkeld voor HR / L&D professionals. Dat is bovenstaand Canvasmodel*.


Stap 1: Individu

Dit Canvasmodel gaat er van uit dat de ontwikkeling richting Lerende Cultuur altijd start bij één persoon, veelal een HR/L&D professional. Wij ondersteunen deze professional met een tweetal tools om te komen tot een visie op (a) waarom een lerende cultuur voor de eigen organisatie van belang is, (b) hoe deze lerende cultuur tot ontwikkeling kan komen en (c) tot welke concrete resultaten een dergelijke lerende cultuur kan leiden.

 • Community of Practice: Het SOL lidmaatschap geeft toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten gericht op het leren van, met en door elkaar. Hier kun je met (HR)collega's van andere organisaties / practicioners stoeien met concrete (eigen) casussen en word je inhoudelijk gevoed door specialisten van SOL.
 • MOOCHoe creëren we betekenisvolle leer- en werkomgevingen waarin deelnemers ‘on the job’ vaardigheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om zo uitdagende vraagstukken in een continu veranderende samenleving op te lossen? Deze vraag stond centraal in de Massive Open Online Course van de Society for Organizational Learning (SOL Global). Al onze kennis, kunde en praktijkvoorbeelden zijn ondergebracht in deze MOOC.


Stap 2: Team 

De volgende stap in het ontwikkelen van een lerende cultuur binnen de organisatie is de verbreding in teamverband. De indeling van het team is uiteraard afhankelijk van de organisatie. Maar wij stimuleren een zo breed mogelijke deelname (vertegenwoordiging vanuit zoveel mogelijk lagen / afdelingen / specialismen). Dit team van 10 tot 20 professionals gaat aan de slag met twee activiteiten:

 • Experimenteren: Met behulp van de 3 x 3 x 3 tool wordt het team opgesplitst in drietallen die samen drie maanden werken aan drie (leer)doelstellingen. Elke week is er een korte reflectie met elkaar. Elke maand is er afstemming met interne of externe begeleiders. In deze praktijkteams wordt duidelijk hoe je in je eigen werk kunt komen tot een meer lerende cultuur.
 • Gezamenlijke visie: Met het team als geheel wordt een gezamenlijke visie gecreëerd op het waarom, hoe en wat van een lerende cultuur binnen de eigen organisatie.


Stap 3: Organisatie

De derde stap in de ontwikkeling richting lerende cultuur is die van team naar organisatie. Bij SOL hebben we daar de volgende tools voor:

 • Learnathon: Een Learnathon is een (jaarlijkse) bijeenkomst met het eigen personeel gericht op Presteren én Leren tegelijk.
 • Met behulp van een Learnathon* worden medewerkers persoonlijk betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Ideeën om beter te presteren en te leren worden door de deelnemers zelf ingebracht, besproken en uitgewerkt.
 • Ontwikkelprogramma's:
  • Individueel / Persoonlijk Meesterschap: Medewerkers gaan beter presteren als ze groeien als persoon. Ze weten steeds beter wat hun kwaliteiten zijn en gaan deze steeds bewuster inzetten. Ze krijgen meer zelfvertrouwen wat ten goede komt aan hun inbreng en bijdrage. Maar het belangrijkste is dat medewerkers gelukkiger worden in hun werk. Dit leidt tot betrokkenheid en een grotere aantrekkelijkheid als organisatie.
  • Team / Teamleren: In teams vindt de grootste waardecreatie plaats voor de organisatie. Teamleren vormt dan ook de hefboom om te komen tot een lerende organisatie.
  • Organisatie / Lerend Leiderschap (in ontwikkeling bij SOL) / met de focus op het creëren van een vertrouwde leer- en werkomgeving waarin alle betrokken partijen zich gehoord en gezien voelen.


* De meeste mensen kennen het Business Model Canvas. Dit is een hulpmiddel om de belangrijkste aspecten bij het opzetten van een nieuw bedrijf in kaart te brengen. Met daarbij een "logische volgorde" in de ontwikkeling hiervan.


Dit "Lerende Cultuur" Canvas heeft dezelfde ambitie. Deze gaat uit van de logica dat een nieuw concept altijd start bij één persoon waarna, bij gebleken succes, de ideeën zich verbreden in teamverband, waarna bij gebleken succes, de ideeën organisatiebreed worden neergezet. Maar net als het Business Model Canvas is het uiteindelijke resultaat uit elke toepassing van het Lerende Cultuur Canvas verschillend! Het is dus geen 'one size fits all' methodiek!


Meten = Weten (maar weet wat je meet!)

De grootste uitdaging voor HR / L&D afdelingen is het vorm en inhoud geven aan het informele leren (learning on the job). In de praktijk gaat 80% van het leerbudget op aan het formele leren, terwijl deze maar 20% van de leerwinst vormt. Slechts 20% van het budget gaat naar het informele leren, waarbij dit 80% van het leerrendement oplevert!


De uitdaging zit in het "formaliseren van het informele leren". Oftewel, het bewust/zichtbaar/concreet maken van het informele leren. Hiervoor is een "meetlat" nodig. Bij SOL gebruiken we een tweetal tools voor dit doel. Waarbij we steeds "ambitie" afzetten tegen "realiteit".


Stichting Organisatie Leren (SOL) is gevestigd in Haarlem. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211494.
Onze bankrekening: NL55 TRIO 0254 8476 33. Je kunt ons bereiken via: patrick.solnetherlands@gmail.nl

>
nl_NLNederlands